TH I EN
ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

 ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางพัทยา ทองเสภี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่

นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาญจนบุรี

นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาฬสินธุ์

นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกำแพงเพชร

 

นายสมพร จันอุด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดขอนแก่น

นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดจันทบุรี

นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชลบุรี

 

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชัยนาท

นายณรงศักดิ์ อ้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชัยภูมิ

นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชุมพร

นางเกลียวพรรณ์ ขำโนนงิ้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

 

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวอมร สะอาด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตรัง

นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตราด

นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตาก

 

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครนายก

นายสมพงษ์ หมวดไธสง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครพนม

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม

 นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางจรรยา รัตนเลขา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครสวรรค์

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนนทบุรี

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนราธิวาส

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดน่าน

นายอัครนันท์ นนทา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดบึงกาฬ

นายเพทาย สดทรงศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดบุรีรัมย์

นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

 

นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางวารินทร์ สิกขชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปราจีนบุรี

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปัตตานี

 นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพังงา

นายจารึก แก้วแสงอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพัทลุง

นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิจิตร

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิษณุโลก

 

นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี

นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์

นายมณเฑียร คูคำมี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแพร่

นายโสไกร ใจหมั้น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา

 

นายพรพนา แสนการุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดภูเก็ต

นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมหาสารคาม

นายวีระเกียรติ สานุทัศน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร

นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดยะลา

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดยโสธร

นายประยูร จรเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดร้อยเอ็ด

นางประวิว พรมมานอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดระนอง

 

นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง

นายวิวัฒน์ วันกุมภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี

นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลพบุรี

นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลำปาง

 

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลำพูน

นายวิชัย ทิพรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเลย

นางดาลัด หิรัญไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสกลนคร

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสงขลา

นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสตูล

นางเนตรทิพย์ เจริญวัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรปราการ

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสงคราม

 

นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร

นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสระแก้ว

นางสาวพัชรา สุคันธี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสระบุรี

นางสาวจันทิรา เคหะนาค
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสิงห์บุรี

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุโขทัย

นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

นายประสงค์ ทองประ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุรินทร์

 

นายสยามพัชร์ ทิพสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองคาย

นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

นายศักดิ์ดนัย วรเดช
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอ่างทอง

ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุทัยธานี

นางสุวลักษณ์ มูลหล้า
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุตรดิตถ์

นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอำนาจเจริญ

นางณภัค เทียนชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุบลราชธานี

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลได้ที่อีเมล bitc@onab.go.th หรือ โทร.02441 7940


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,463,272